Publication
 • Watershed Health Report (English) Watershed Health Report
  Watershed Health Report (English)

  This watershed health report is one of several being written for watersheds across western Nepal to inform development visions and processes...

  USAID Paani Program download
 • Watershed Health Report (Nepali) Watershed Health Report
  Watershed Health Report (Nepali)

  पश्चिम नेपालका विभिन्न जलाधार क्षेत्रको विकास सम्बन्धि दृष्टिकोण र प्रक्रियाहरुको बारेमा जानकारी गराउनको लागि विभिन्न प्रतिवेदन तयार पारिएका...

  USAID Paani Program download
 • Watershed Profile Briefers Watershed Profile Sub Products
  Watershed Profile Briefers

  This watershed Profile Briefer is one of several being written for watersheds across western Nepal to inform development visions and process...

  USAID Paani Program download
 • Watershed Profile Briefers (Nepali) Watershed Profile Sub Products
  Watershed Profile Briefers (Nepali)

  पश्चिम नेपालका विभिन्न जलाधार क्षेत्रको विकास सम्बन्धि दृष्टिकोण र प्रक्रियाहरुको बारेमा जानकारी गराउनको लागि विभिन्न प्रतिवेदन तयार पारिएका...

  USAID Paani Program download
 • Watershed Profile Posters (Nepali) Watershed Profile Sub Products
  Watershed Profile Posters (Nepali)

  पश्चिम नेपालका विभिन्न जलाधार क्षेत्रको विकास सम्बन्धि दृष्टिकोण र प्रक्रियाहरुको बारेमा जानकारी गराउनको लागि विभिन्न प्रतिवेदन तयार पारिएका...

  USAID Paani Program download